„Želmenėlių“ ir „Smalsučių“ grupės, bendradarbiaudamos su Žaisloteka, įgyvendina bendrą projektą „Skaitau, piešiu, žaidžiu, vaidinu pasaką“.

Spalio 16 dieną darželyje lankėsi Radviliškio viešosios bibliotekos darbuotojos Audronė ir Jolanta, kurios sekė pasaką „Pagrandukas“ (pagal japonų „Kanishibai“ metodą – popieriaus teatras). Susitikimo metu vaikai ne tik žaidė, minė mįsles, patys vaidino šią pasaką su lėlėmis, bet ir ragavo mamų keptas šiltas bandeles, grupėse piešė ir lipdė Pagrandukus.

 

Besimėgaudami šiltomis ir saulėtomis dienomis, „Bitučių“ grupės ugdytiniai ir pedagogai, rugsėjo 16 dieną lankėsi Alpakų ūkyje. Šiame ūkyje vaikai susipažino su alpakomis bei kitais gyvūnais: stručiais, kupranugariu, triušiais, elniais, poniu ir kt. Laikas, praleistas drauge, buvo turiningas ir smagus, savo įspūdžiais vaikais dalijosi ir su savo artimaisiais.

 

 

SKELBIAMA PRETENDENTŲ ATRANKA RADVILIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO

„EGLUTĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJŲ PAREIGOMS UŽIMTI


Skelbiama pretendentų atranka Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigoms užimti.

Darbo krūvis – 1 etatas; darbo sutartis – neterminuota; kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti – ikimokyklinio ugdymo auklėtojo profesinė kvalifikacija.

Darbo krūvis – 1 etatas; darbo sutartis – neterminuota; kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti – ikimokyklinio ugdymo auklėtojo profesinė kvalifikacija.

Dokumentai priimami iki 2018 m. spalio 26 d. adresu A. Povyliaus g. 12, Radviliškis, tel. pasiteiravimui – 8 422 54669, el. p. rdl.eglute@gmail.com .

Pretendentas iki 2018 m. spalio 26 d. privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Gyvenimo aprašymą.

6. Paskutinės darbovietės rekomendaciją.

Pretendentai dokumentus nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Atranka vyks 2018 m. spalio 29 d. 10.00 val. Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ mokytojų kambaryje.


Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ informacija

 

 

Andželika Kriuklienė, tel. (8 422) 54 669, el. p. rdl.eglute@gmail.com

 

 

Spalio 5 dieną lopšelio-darželio ansamblio „Lašeliai“ ugdytiniai gražiausiomis dainomis, eilėraščiais sveikino įstaigos pedagogus su tarptautine mokytojų diena.

Šia proga, spalio 6 dieną įstaigos bendruomenė lankėsi Zyplių dvare. Susipažinę su dvaru ir jo istorija, išbandėme kulinarinę edukacinę programą „Zanavykų ragaučius“. Mus pasitikusi „gaspadinė“ ir jos „mergučė“ supažindino su zanavykiškų patiekalų bei gėrimų istorija, mokino vietinės šnektos. Grįždami namo aplankėme dešiniojo Nemuno kranto aukštutinėje terasoje stovinčią Panemunės pilį. Šis nuostabus architektūrinis paminklas ir šalia pilies esantis parkas sužavėjo visus ekskursijos dalyvius.

Šios ekskursijos metu iš naujo atradome tikrą, gyvą, unikalią Lietuvą bei linksmai ir turiningai praleidome laiką puikioje kompanijoje!

 

Išaušus saulėtam spalio 1 dienos rytui, darželyje suskambo barškučių garsai, skirti pasaulinei muzikos dienai paminėti.

Puikiai nusiteikę pradėjome „Saulėto oranžinio traukinio kelionei“ skirtus renginius. Šios savaitės metu, ugdytinius ir jų tėvelius kvietėme prisijungti prie akcijos „Ilgiausias moliūgų traukinys“ atnešant savo namuose užaugintus moliūgus, cukinijas ar vaistažoles. Galime pasidžiaugti, jog traukinį sukūrėme iš 100 moliūgų!

 

Vaikai ne tik tobulino savo meninius gebėjimus, piešdami linksmiausius moliūgus, bet ir skanavo iš moliūgų pagamintomis vaišėmis, ragavo vaistažolių arbatas. Penktadienį visus ugdytinius kvietėme atvykti į moliūgo gimtadienį, kuriame kartu su linksmaisiais vabaliukais, ežiuku, dėde rudenėliu ir pomidoru visi vaikai linksmai šoko, žaidė ir sudainavo moliūgui skirtą gimtadienio dainą.


 

 

Mielos pedagogės,

Tai nuo Jūsų čia taip šviesu

nuo žodžio šitaip pasakyto,

Nuo pagalvojimo balsu:

Turbūt ne dėl savęs esu –

esu turbūt dėl ko nors kito.

 

(J. Marcinkevičius)


Rugsėjo 24-28 d. darželio ugdytiniai ir pedagogai dalyvavo RIUUKKPA organizuotame renginyje Grassroots week. Šios savaitės metu darželyje karaliavo futboliukas. Susipažinę su futboliuko simboliu Kiškiu Hansu, vaikai drauge su pedagogėmis kūrė plakatus „Futbolas visiems“, spalvino futbolo atributiką.

Ketvirtadienį darželio vaikus kvietėme sudalyvauti futbolo šventėje „Futbolas linksmai“. Vyko tarpgrupinės varžybos, kurių metu sirgaliai gausiais plojimais ir šūksniais palaikė savo grupės draugus.

 

Džiaugiamės, jog prie šios savaitės prisidėjo ir tėveliai. Jie dalyvavo futbolo atributikos parodoje „Mes mylim futbolą!. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems bei prisidėjusiems prie šios savaitės renginių organizavimo.

 

 

 

 

 

KONKURSAS LAISVOMS RADVILIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“

DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI


Radviliškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms – Radviliškio lopšelio – darželio „Eglutė“ direktoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 (Žin., 2010, Nr. 56-2761), patirtį.

3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 ,,Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo", 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas:

3.1. Bendrąsias kompetencijas (savybes, nuostatas, žinias, gebėjimus ir įgūdžius, kuriais paremta visa vadovo veikla):

3.1.1. asmeninio veiksmingumo;

3.1.2. strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo;

3.1.3. mokėjimo mokytis;

3.1.4. vadovavimo žmonėms;

3.1.5. bendravimo ir informavimo.

3.2. Vadovavimo sričių kompetencijas:

3.2.1. strateginio švietimo įstaigos valdymo;

3.2.2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi;

3.2.3. vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui;

3.2.4. švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo;

3.2.5. švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo.

3.3. Švietimo įstaigos vadovo asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos turi būti ne žemesnio kaip pakankamas lygio, o kitų kompetencijų – ne žemesnio kaip silpnas lygio.

4.Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

8. žinoti, išmanyti ir gebėti  savo darbe vadovautis Mokyklos veiklą  reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, rajono  Savivaldybės  tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos  direktoriaus, Švietimo skyriaus  vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 (Žin., 2011, Nr. 83-4050) 1 priedu;
4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl mokyklos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, liudijančios, kad pretendentas atitinka kvalifikacinį reikalavimą turėti vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
8. buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Atrankos data – 2019 m. sausio 24 d.

Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 9 darbo dienas iki atrankos dienos. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.


Dokumentai priimami šiuo adresu: Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Bendrųjų reikalų skyrius,  226 kab. ( Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis); el. p. zaneta.buniuviene@radviliskis.lt

Telefonai pasiteiravimui – (8 422) 69040; 69148.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

 

P.S. Pretendentas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijoms įvertinti turi registruotis Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje iki 2018-10-31 (www.nmva.smm.lt).

Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje, skiriant pretendento į įstaigos vadovus kompetencijų vertinimo laiką pirmenybė teikiama pretendentui, kuris jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse. Kompetencijoms vertinti pretendentas turi registruotis Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje per 25 dienas nuo konkurso paskelbimo dienos.

Atrankai besiruošiantys pretendentai, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, gali susipažinti su švietimo įstaigos veikla ir poreikiais, joje lankytis (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), bendrauti su darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams), stebėti pamokas, kitą ugdomąją veiklą.

 

Konkurso paskelbimo data – 2018-09-26

 

 

 

 

Minėdami Tarptautinę dieną be automobilio bei Europos judriąją savaitę #BEACTIVE, saulėtą rugsėjo 21 dieną mūsų darželio ugdytiniai ir pedagogai prisijungė prie organizuojamos akcijos „Rieda ratai rateliukai“. Šios akcijos tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą, sudominant netradicine veikla, supažindinti su ekologiškomis alternatyviomis automobiliui susisiekimo priemonėmis.

Akcijos dalyviai, važiuodami įvairiomis ratuotomis priemonėmis, susirinko į didžiąją darželio aikštę. Vaikams buvo primintos saugaus eismo taisyklės, šviesoforo spalvų reikšmės, važiavimo taisyklės. „Želmenėlių“ grupės ugdytinio Jorio tėtis supažindino akcijos dalyvius su dviratininkui reikalingomis apsaugos priemonėmis. Linksmai pažaidę žaidimą „Šviesoforas“, vaikai išbandė savo gebėjimus, ištvermę, greitį įvairiose rungtyse: 3-mečiai – „Karučių trasoje“, 4-mečiai – „Paspirtukų slalome“, 5 –mečiai – „Dviračių treke“. „Ratuočiausi“ renginio dalyviai buvo apdovanoti atšvaitais „Rieda ratai rateliukai“, o likusieji linksmais antspaudukais ant rankos. 

SKELBIAMA PRETENDENTŲ ATRANKA RADVILIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJŲ PAREIGOMS UŽIMTI

 

Skelbiama pretendentų atranka Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigoms užimti.

Darbo krūvis – 1 etatas; darbo sutartis – neterminuota; kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti – ikimokyklinio ugdymo auklėtojo profesinė kvalifikacija.

Dokumentai priimami iki 2018 m. spalio 1 d. adresu A. Povyliaus g. 12, Radviliškis, tel. pasiteiravimui – 8 422 54669, el. p. rdl.eglute@gmail.com .

 

Pretendentas iki 2018 m. spalio 1 d. privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Gyvenimo aprašymą.

6. Paskutinės darbovietės rekomendaciją.

 

Pretendentai dokumentus nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Atranka vyks 2018 m. spalio 3 d. 10.00 val. Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ mokytojų kambaryje.

 

Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ informacija

Andželika Kriuklienė, tel. (8 422) 54 669, el. p. rdl.eglute@gmail.com

 

 

 

„Bitučių“, „Drugelių“ ir „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai ir pedagogės, įgyvendindami projektą „Saugiai keliauk, sportuok, pažink“, rugsėjo 12 dieną lankėsi Radviliškio miesto centriniame stadione, kuriame išbandė savo jėgas bėgimo take, visi drauge dalyvavo mankštoje bei atliko įvairias sportines užduotis. Puikiai nusiteikę ir kupini jėgų vaikai linksmai laiką leido kultūros ir poilsio parke esančioje žaidimų aikštelėje. Šios išvykos metu vaikai taip pat pagilino jau turimas žinias apie saugų eismą: aptarė įvairius kelio ženklus, šviesoforo spalvas, mokėsi saugiai pereiti gatvę ir pan.

 

2017-2018 m.m. „Drugelių“ grupės ugdytiniai ir pedagogės dalyvavo eTwinning projekte „Sveikatos keliu ženkime kartu“. Šio projekto metu skatinome vaikus būti aktyviais, linksmais, geranoriškai nusiteikusiais aplinkinių žmonių atžvilgiu. Organizuodami įvairias veiklas mokėmės stiprinti sveikatos įgūdžius sportuodami, šokdami, valydami dantukus, valgydami sveikus maisto produktus, piešdami, tyrinėdami bei eksperimentuodami.

 

Džiaugiamės, jog įstaigoje vykdyta projektinė veikla buvo įvertinta eTwinning kokybės ženkleliu! Nuoširdžiai sveikiname projekte dalyvavusius ugdytinius ir pedagogės! 

Rugsėjo 1-ąją pasitikome visi drauge su plačiomis šypsenomis veiduose! Kad kelionė į darželį būtų smagesnė, spalvingosios trolės vaikams buvo paruošusios specialias užduotis, kurias jie įveikė drauge su savo tėveliais. Tegul pirmoji mokslo metų diena būna pilna naujų įspūdžių ir džiugių emocijų!

 


 

 
 
Sprendimas UAB "Tiki Max" www.tikimax.lt 8-422-50683